Legea Culturilor Nucifere

LEGE Nr. 658 din  29.10.1999 (initial Legea Nucului)
culturilor nucifere
Publicat : 29.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 153-155     art Nr : 749    
Data intrarii in vigoare : 08.11.2001
MODIFICAT
LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09
LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445
LP340-XV din 14.10.04, MO199-204/05.11.04 art.896
LP593 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1018
LP1333 din 27.10.00, MO149-151/30.11.00 art.1110
Titlul legii modificat prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art.445
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul de reglementare
(1) Prezenta lege reglementează activitatea legată de cultivarea unor specii nucifere (nuc comun, nuc negru, migdal, alun (funduc), castan comestibil, pecan), inclusiv producerea, recoltarea, valorificarea fructelor şi produselor derivate, a lemnului şi a materialului săditor.
(2) În sensul prezentei legi, noţiunea de nuc cuprinde următoarele culturi nucifere: nuc comun, nuc negru, migdal, alun (funduc), castan comestibil, pecan.

Articolul 2. Extinderea efectului altor legi asupra obiectului de reglementare al prezentei legi

Asupra obiectului de reglementare al prezentei legi se extinde, de asemenea, efectul Legii cu privire la  pomicultură, Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legii despre seminţe şi al altor acte legislative şi normative din domeniul producţiei vegetale.
   

Articolul 3. Organele de stat responsabile de conservarea, dezvoltarea şi sporirea potenţialului productiv al nucului

Conservarea, dezvoltarea şi sporirea potenţialului productiv al nucului se reglementează de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor,Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia pentru Silvicultură «Moldsilva» şi autorităţile administraţiei publice locale.
   

Articolul 5. Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc

Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc se efectuează de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, gestionare ale plantaţiilor de nuci, în comun cu specialişti din domeniu, în termenul stabilit de Guvern.
    

Capitolul II

SUSŢINEREA DE CĂTRE STAT A RAMURII

Articolul 6. Direcţiile principale ale activităţii organelor de stat în domeniul culturii nucului

Direcţiile principale  ale activităţii organelor de stat în domeniul culturii nucului sînt:

 • a) conservarea  şi folosirea raţională a patrimoniului existent prin adoptarea de măsuri ce interzic defrişarea sau deteriorarea plantaţiilor de nuci sau pomilor răzleţi, indiferent de forma de proprietate;
 • b) extinderea suprafeţelor plantate cu nuci şi sporirea potenţialului lor productiv prin elaborarea şi implementarea, în  mod obligatoriu, a  unor recomandări speciale, analoage celor  folosite  în pomicultura intensivă;
 • c) colectarea şi prelucrarea nucilor, obţinerea unei producţii condiţionate, îmbunătăţirea calităţii ei şi competitivităţii pe  piaţa externă;
 • d) comercializarea nucilor şi produselor derivate, promovarea politicii în domeniul preţurilor, şi impozitării;
 • e) implementarea progresului  tehnico-ştiinţific în producţie; asigurarea producătorilor cu informaţia necesară;
 • f) folosirea nucilor în alimentaţia publică, industria alimentară şi farmaceutică, iar a lemnului de nuc – în industria mobilei;
 • g) atragerea investiţiilor în cultura nucului, inclusiv pentru  crearea de întreprinderi prelucrătoare;
 • h) stabilirea responsabilităţii factorilor de decizie pentru executarea măsurilor adoptate, sancţionarea pentru încălcarea  actelor normative ce reglementează activitatea legată de cultura nucului.

Capitolul III

PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA

MATERIALULUI DE ÎNMULŢIRE ŞI SĂDITOR.

ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII NOI

Articolul 7. Producerea şi comercializarea materialului de înmulţire şi  săditor

Producerea şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor de nuc se efectuează în conformitate cu legislaţia.”

Articolul 8. Înfiinţarea de plantaţii noi

 1. Plantaţii noi de nuci se înfiinţează în locul plantaţiilor defrişate sau pe alte terenuri, cu respectarea normelor şi recomandărilor agrotehnice şi în baza autorizaţiei eliberate de către organele împuternicite de Guvern. Totodată, suprafaţa plantaţiilor noi nu poate fi mai mică decît suprafaţa plantaţiilor defrişate.
 2. Extinderea suprafeţelor plantate cu nuci se realizează prin sădirea:
  • a) livezilor;
  • b) plantaţiilor de aliniament;
  • c) fîşiilor de protecţie;
  • d) plantaţiilor de tip silvic;
  • e) plantaţiilor de nuci în scopuri antierozionale şi pe locurile expuse alunecărilor de teren;
  • f) pomilor răzleţi.
 3. La înfiinţarea plantaţiilor se ţine cont de aspectul ecologic şi de cel decorativ-estetic.
 4. Organele de stat responsabile întreprind măsuri de încurajare şi stimulare a deţinătorilor particulari de terenuri agricole la înfiinţarea de noi plantaţii de nuci.
 5. Îngrijirea plantaţiilor de nuci se face în baza tehnologiilor avansate.

Articolul 9. Crearea de sectoare didactice experimentale şi gospodării specializate

Pentru aplicarea recomandărilor ştiinţifice şi agrotehnice, a tehnologiilor avansate la sădirea, formarea şi îngrijirea plantaţiilor de nuci, sporirea potenţialului lor productiv, îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii producţiei, se creează sectoare didactice experimentale şi gospodării specializate.

Capitolul IV

PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA PLANTAŢIILOR DE NUCI.

RECOLTAREA ŞI PRELUCRAREA NUCILOR.

VALORIFICAREA FRUCTELOR ŞI PRODUSELOR
DERIVATE DE NUC

Articolul 10. Proprietatea publică asupra plantaţiilor de nuci

Plantaţiile de nuci amplasate pe terenurile proprietate de stat sînt proprietatea statului. Plantaţiile de nuci amplasate pe terenurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale sînt proprietatea acestor unităţi (satului, comunei, oraşului, municipiului).

(2) Plantaţiile de nuci proprietate publică sînt gestionate şi întreţinute de către autorităţile administraţiei publice centrale sau  locale în condiţiile legii.

Articolul 11. Recoltarea nucilor

 1. Recoltarea nucilor se efectuează în termenele stabilite pentru fiecare specie şi soi de nuci aparte, corespunzător perioadei de coacere. Recoltarea şi decojirea nucilor se efectuează de persoane cu  pregătire specială.
 2. Se interzice  recoltarea  nucilor la stadii timpurii, fapt  care duce la scăderea calităţii nucilor şi produselor derivate,  precum  şi recoltarea prin metode ce deteriorează pomii.

  

Articolul 12. Prelucrarea nucilor

Pentru prelucrarea nucilor se înfiinţează ateliere înzestrate cu utilaj special, care permite aplicarea, paralel cu munca  manuală, a tehnologiilor moderne de sortare, spălare, decojire, uscare, procesare, ambalare etc.

Articolul 13. Valorificarea fructelor şi produselor derivate de nuc

 1. Fructele şi produsele derivate de nuc sînt valorificate pe piaţa internă şi cea externă în condiţiile actelor legislative şi normative în vigoare.
 2. Exportul fructelor şi produselor derivate de nuc se permite după defalcarea mijloacelor financiare în bugetul de stat, în mărimea stabilită prin prezenta lege.
 3. Documentele vamale pentru exportul fructelor şi produselor derivate de nuc se perfectează la prezentarea dispoziţiei de plată trezoreriale, eliberate de bancă.
 4. Serviciul Vamal prezintă lunar Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţia privind operaţiunile de export al fructelor şi produselor derivate de nuc, conform unui model coordonat de părţi.

    

Articolul 14. Contribuţia statului la comercializarea nucilor, produselor derivate şi lemnului de nuc

Statul contribuie la comercializarea nucilor, produselor derivate şi lemnului de nuc, încurajînd publicitatea lor atît pe piaţa internă, cît şi  pe piaţa externă, asigurînd producătorii cu  informaţia  necesară, reglementînd exportul nucilor, produselor derivate şi lemnului de nuc, controlînd impozitarea veniturilor agenţilor economici provenite din comercializarea nucilor, produselor derivate şi lemnului de nuc.

Capitolul V

MIJLOACELE PENTRU ÎNCURAJAREA DEZVOLTĂRII
CULTURII NUCULUI

[Art.15 exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09]

   Articolul 16. Finanţarea măsurilor de încurajare a dezvoltării culturii nucului
(1) Măsurile de încurajare a dezvoltării culturii nucului vor fi finanţate din mijloacele bugetului de stat, inclusiv din contul vărsămintelor reprezentînd 1,5 la sută din valoarea exportului de nuci, produselor derivate din nuci şi lemnului de nuc, indicată în declaraţia vamală şi confirmată prin dispoziţia de plată trezorerială la momentul efectuării exportului.
(2) Mijloacele pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului se administrează de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform unui regulament aprobat de Guvern.

Articolul  17. Direcţiile de utilizare a mijloacelor pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului

(1)  Mijloacele pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului se utilizează în următoarele direcţii: 

 • a)  menţinerea şi  dezvoltarea fondului genetic de nuc – 10%;
 • b) producerea materialului de înmulţire şi săditor de nuc altoit în pepiniere şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestora – 50%;
 • c)  înfiinţarea şi întreţinerea pînă  la intrare pe rod a plantaţiilor producţie-marfă de nuc altoit – 35%;
 • d) promovarea dezvoltării culturii nucului (elaborarea actelor normative şi tehnice, editarea materialelor didactico-metodice, susţinerea activităţilor de propagare a realizărilor tehnico-ştiinţifice şi tehnologiilor avansate ş.a.) – 5%.

(2) Mijloacele alocate pentru direcţiile specificate la alin.(1) lit.b) şi c) nu vor depăşi 50% din suma prevăzută  în devizul de cheltuieli.

[Art.17 al.(3) exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543; în vigoare 01.01.09]

    (4) În cazul în care mijloacele preconizate pentru unele din direcţiile specificate la alin.(1) nu au fost utilizate, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ele pot fi redistribuite pentru a fi utilizate în alte direcţii de încurajare a dezvoltării culturii  nucului, în conformitate cu legislaţia.

Capitolul VI

TRECEREA LA PIERDERI ŞI DEFRIŞAREA
PLANTAŢIILOR  DE  NUCI

Articolul  18. Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de nuci  şi pomilor răzleţi

 1. Trecerea la pierderi şi defrişarea livezilor de nuci  se efectuează în modul  stabilit de Guvern.
 2. Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de nuci de tip silvic se efectuează în baza amenajamentelor silvice şi autorizaţiilor eliberate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului  înconjurător.
 3. Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de aliniament, a fîşiilor de protecţie şi a plantaţiilor de nuci proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează la decizia autorităţilor administraţiei publice locale, cu  autorizarea agenţiilor ecologice.
 4. Defrişarea pomilor răzleţi de nuc se efectuează de către gestionarii terenurilor după coordonarea cu  autorităţile administraţiei  publice locale.

Capitolul VII

PROTECŢIA PLANTAŢIILOR ŞI PRODUCŢIEI DE NUCI.

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

Articolul 19. Protecţia plantaţiilor şi producţiei de nuci

Protecţia plantaţiilor şi producţiei de nuci revine Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Asociaţiei de Stat “Moldsilva”, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, conducătorilor altor întreprinderi şi instituţii de stat, pe ale căror terenuri sînt amplasate asemenea plantaţii, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi gărzii forestiere şi poliţiei, care sînt împuternicite să întocmească procese-verbale despre infracţiuni.

Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Cetăţenii şi persoanele cu funcţii de răspundere care încalcă prezenta lege sînt traşi la răspundere disciplinară,  materială, administrativă sau penală conform legislaţiei.

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 21

Guvernul, în termen de 3 luni:

 • va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în  conformitate cu  prezenta  lege,  inclusiv  stabilirea răspunderii pentru încălcarea ei:
 • va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
 • va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi;
 • va asigura elaborarea de acte normative care ar reglementa dezvoltarea culturii nucului.

PREŞEDINTELE

 

PARLAMENTULUI                                                               Dumitru DIACOV

Chişinău, 29 octombrie 1999.

Nr. 658-XIV.

Sursa oficiala: Registrul de Stat al actelor juridice al R. Moldova

 

Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *