REGULAMENTUL cu privire la modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 189 din  05.03.2001

cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere

Publicat : 06.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 27-28     art Nr : 219

MODIFICAT HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89 HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143 HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410 HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280 HG951 din 06.09.05, MO123-125/16.09.05 art.1025 HG1329 din 03.12.01, MO147/06.12.01 art.1372

În scopul menţinerii suprafeţelor ocupate de culturi nucifere, extinderii lor, combaterii defrişării pomilor de culturi nucifere, protecţiei lor de îngheţuri şi contra altor factori climaterici nefavorabili şi pentru asigurarea îndeplinirii prevederilor Legii culturilor nucifere nr.658-XIV din 29 octombrie 1999, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

 1. Culturile nucifere (nuc comun, nuc negru, migdal, alun (funduc), castan comestibil, pecan) se consideră strategice din punct de vedere economic şi ecologic şi cu un potenţial de export înalt, care necesită să fie protejate de stat.
 2. [Pct.2 exclus prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
 3. Înfiinţarea noilor plantaţii de culturi nucifere în locul plantaţiilor defrişate sau pe alte terenuri se va efectua în baza proiectelor elaborate şi coordonate în modul stabilit de actele normative în vigoare.
 4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în comun cu Ministerul Mediului, Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora şi vor propune Guvernului spre aprobare măsuri de încurajare şi stimulare a deţinătorilor de terenuri agricole pe care sînt amplasate plantaţii ale fondului genetic de culturi nucifere, pepiniere producătoare de material săditor de culturi nucifere altoite şi plantaţii de culturi nucifere altoite pentru producţia-marfă.
 5. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere (se anexează).
 6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Economiei, va asigura armonizarea standardelor naţionale privitoare la nuci, produsele derivate din nuci şi lemnul de culturi nucifere cu standardele internaţionale.
 7. Deţinătorii plantaţiilor de culturi nucifere proprietate publică (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva şi autorităţile administraţiei publice locale) vor întreprinde măsurile ce se impun în vederea protejării fişiilor de culturi nucifere amplasate de-a lungul drumurilor, gestionînd direct plantaţiile de culturi nucifere sau semnînd în acest scop cu persoane fizice şi juridice, inclusiv întreprinderile specializate în producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor de culturi nucifere contracte de arendă, prin care acestea se obligă să asigure protecţia şi îngrijirea pomilor, precum şi prelucrarea finită a produselor de culturi nucifere în ţară.
Chişinău, 5 martie 2001. Nr. 189.

Anexă la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 189 din 5 martie 2001

REGULAMENTUL cu privire la modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere

[Titlul în redacţia HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143] [Titlul modificat prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]

I. Dispoziţii generale

1. Mijloacele financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere (în continuare – mijloacele financiare) se prevăd în legea anuală a bugetului de sta în conformitate cu Legea culturilor nucifere nr.658-XIV din 29 octombrie 1999 cu modificările şi completările ulterioare în scopul sporirii potenţialului de producţie al plantaţiilor de culturi nucifere, îmbunătăţirii calităţii şi majorării volumului producţiei de culturi nucifere, inclusiv a celei destinate exportului, menţinerii şi completării fondului genetic de culturi nucifere cu soiuri valoroase şi forme de perspectivă, sporirii volumului de producere a materialului săditor de culturi nucifere şi extinderii suprafeţei plantaţiilor de culturi nucifere altoite.

2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare administrează mijloacele financiare în limitele alocaţiilor bugetare În componenţa Grupului de lucru, prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare vor fi incluşi, la propunerea conducătorilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale interesate, reprezentanţi ai Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului pentru Culturile Nucifere, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”, Serviciului Vamal şi Asociaţiei producătorilor de culturi nucifere.

II. Sursele de finanţare a măsurilor de încurajare a dezvoltării culturii nucifere

3. Sursele de finanţare a măsurilor de încurajare a dezvoltării culturii nucifere sînt mijloacele bugetului de stat, inclusiv din contul vărsămintelor reprezentînd 1,5 la sută din valoarea exportului de nuci, produselor derivate din nuci şi lemnului de nuc indicată în declaraţia vamală şi confirmată prin dispoziţia de plată trezorerială la momentul efectuării exportului.  

III. Direcţiile şi modul de utilizare

5. Mijloacele financiare se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor suportate în următoarele direcţii:

 • a) menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic de culturi nucifere – 10 la sută din suma mijloacelor financiare în mărime de 3,0 mii lei/ha;  
 • b) producerea materialului de înmulţire şi săditor de culturi nucifere altoite în pepiniere şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestora – 50 la sută din suma mijloacelor financiare pentru un hectar de pepinieră recoltat în mărime de: 15,0 mii lei pentru pomii de culturi nucifere altoiţi de un an de zile; 25,0 mii lei pentru pomii de culturi nucifere altoiţi de doi ani de zile; 20,0 mii lei pentru materialul săditor de alte culturi nucifere;   
 • c) înfiinţarea şi întreţinerea pînă la intrarea pe rod a plantaţiilor producţie-marfă de culturi nucifere altoite – 35 la sută din suma mijloacelor financiare în mărime de: 10,0 mii lei pentru un hectar de livadă clasică, plantată cu pomi de culturi nucifere altoite; 20,0 mii lei pentru un hectar de livadă intensivă, plantată cu pomi de culturi nucifere altoite, soiuri specifice culturii intensive şi densitatea pomilor mai mare de 200 pomi/ha; 7,5 mii lei pentru un hectar de livadă plantată cu alte specii de culturi nucifere;
 • d) promovarea dezvoltării culturilor nucifere (elaborarea actelor normative şi tehnice, editarea materialelor didactico-metodice, susţinerea activităţilor de propagare a realizărilor tehnico-ştiinţifice şi tehnologiilor avansate, organizarea seminarelor, conferinţelor ştiinţifico-practice, simpozioanelor ş. a.) – 5 la sută din suma Fondului. Mijloacele financiare alocate pentru direcţiile specificate la lit. b) şi c) nu vor depăşi 50 % din suma indicată în devizul de cheltuieli. Suportul financiar, pentru una şi aceeaşi suprafaţă, se acordă numai o singură dată. În cazul în care mijloacele financiare preconizate pentru unele din direcţiile specificate la lit. a), b), c) şi d) nu au fost utilizate, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ele pot fi redistribuite pentru utilizare în alte direcţii de încurajare a dezvoltării culturilor nucifere, în conformitate cu legislaţia.

IV. Modul de administrare şi repartizare a mijloacelor financiare

7. Beneficiari de mijloace financiare pot fi persoane fizice şi juridice care activează în domeniul respectiv, conform legislaţiei în vigoare.   8. Solicitanţii înaintează Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare o cerere cu indicarea rechizitelor bancare, anexînd, în funcţie de direcţiile de utilizare, următoarele documente:

 • a) pentru menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic de culturi nucifere: copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; copia actului de recunoaştere de soi a plantaţiei, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, conform prevederilor Legii despre seminţe nr.659-XIV din 29 octombrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) pentru producerea materialului de înmulţire şi săditor de culturi nucifere altoite şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pepinierelor: copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; copia licenţei de activitate în domeniul respectiv; copia actului de aprobare a plantaţiilor-mamă şi a cîmpurilor pepinierei; copia certificatului de calitate a materialului săditor, eliberat de organul teritorial al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • c) pentru înfiinţarea şi întreţinerea pînă la intrarea pe rod a plantaţiilor producţie-marfă de culturi nucifere altoite: copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; copia titlului de autentificare a deţinătorului de teren sau alt act juridic ce confirmă dreptul asupra terenului; extrasul din proiectul de înfiinţare a plantaţiei, eliberat de către o organizaţie de proiectare licenţiată, privind costul înfiinţării acesteia; copia actului de înfiinţare a plantaţiei de culturi nucifere şi a actului de recepţionare şi înregistrare la venituri a plantaţiilor şi caracteristica acestora, conform Hotărîrii Guvernului nr.705 din 20 octombrie 1995 “Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene; copia raportului statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr. 2-liv-vii).
 • d) pentru promovarea dezvoltării culturilor nucifere (elaborarea actelor normative şi tehnice, editarea materialelor didactico-metodice, susţinerea activităţilor de propagare a realizărilor tehnico-ştiinţifice şi tehnologiilor avansate, organizarea seminarelor, conferinţelor ştiinţifico-practice, simpozioanelor ş. a.): copiile contractelor de colaborare, prestări servicii, editare ş.a., încheiate cu prestatorii de servicii respective; devizul de cheltuieli al activităţilor efectuate;

9. Materialele se prezintă şi se înregistrează la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Grupul de lucru, cu antrenarea altui personal din domeniu, verifică veridicitatea documentelor prezentate, a lucrărilor executate, cu deplasare pe teren, şi aprobă hotărîri pentru fiecare solicitant în parte.

10. Şedinţele Grupului de lucru se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în semestru, şi sînt deliberative în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor Grupului de lucru.

11. Hotărîrea Grupului de lucru privind acordarea mijloacelor financiare se adoptă cu simpla majoritate de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă, se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către preşedintele şi secretarul Grupului de lucru şi se comunică solicitantului.

12. În baza hotărîrii Grupului de lucru se perfectează dispoziţiile de plată, cu indicarea direcţiilor de utilizare a mijloacelor financiare, care se prezintă spre plată, conform legislaţiei în vigoare.

Sursa oficiala Registrul de Stat al actelor juridice al R. Moldova: HOTĂRÎRE Nr. 189 din  05.03.2001 cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *